Συνέχεια του άρθρου για τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα…

Με ποιον τρόπο η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής;

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή αλληλεξαρτώνται. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και η απώλεια αυτή της βιοποικιλότητας έχει ταυτόχρονα αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα. Τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα, αντί να αποθηκεύουν τον άνθρακα στο έδαφος και στη βιομάζα, τον ελευθερώνουν ξανά στην ατμόσφαιρα. Η αποψίλωση των δασών αυξάνει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, κάτι το οποίο μεταβάλλει το κλίμα και οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας.

Λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, αποτελούν εξαιρετικό μέσο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και χρήσης των πόρων με πολύ αποδοτικό, από οικονομική άποψη, τρόπο. Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροτόπων και η δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που απαιτείται έως το 2030.

Το σχέδιο αποκατάστασης της φύσης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, θα συμβάλει στην αναστροφή της παρακμής πολλών χερσαίων και θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων και στην αποκατάστασή τους σε υγιή κατάσταση.

Ποια θα είναι η θέση της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020;

Η νέα στρατηγική της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα περιγράφει τις δεσμεύσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η ΕΕ στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα το 2021. Με τη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεριλάβει η ΕΕ τα ακόλουθα στοιχεία:

 • γενικούς μακροπρόθεσμους στόχους για τη βιοποικιλότητα σύμφωνα με το όραμα των Ηνωμένων Εθνών για «συμβίωση σε αρμονία με τη φύση» έως το 2050. Φιλοδοξία θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση όλων των παγκόσμιων οικοσυστημάτων, η ανθεκτικότητα και η επαρκής προστασία τους έως το 2050. Ο κόσμος θα πρέπει να δεσμευτεί στην αρχή του «καθαρού κέρδους», προκειμένου να επιστρέφει στη φύση περισσότερα από όσα λαμβάνει. Ο κόσμος θα πρέπει να δεσμευτεί να μην προκαλεί τον αφανισμό ειδών, τουλάχιστον όταν αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί
 • φιλόδοξους παγκόσμιους στόχους για το 2030, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ που προτείνονται στη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
 • βελτιωμένα μέσα εφαρμογής σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η παραγωγική ικανότητα, η έρευνα, η τεχνογνωσία και η τεχνολογία
 • πολύ ισχυρότερη διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και επανεξέτασης
 • δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών από τη χρήση των γενετικών πόρων που συνδέονται με τη βιοποικιλότητα

Με ποιον τρόπο η στρατηγική αυτή θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση της βιοποικιλότητας;

Αν και η αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα περισσότερα μείζονα κέντρα βιοποικιλότητας βρίσκονται εκτός Ευρώπης.

Η ΕΕ δεσμεύεται να δώσει το παράδειγμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων όχι μόνο εντός των συνόρων της, αλλά και εκτός αυτών. Επιπλέον, είναι αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την προώθηση της ατζέντας για τη βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως επίσης και να στηρίξει τη μετάβαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παρούσα στρατηγική καθορίζει ένα αποφασιστικό πολιτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εντείνουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους και θα προσφέρουμε αυξημένη χρηματοδότηση για δράσεις φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τη φύση. Στον τομέα του εμπορίου, η Επιτροπή θα εφαρμόσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές πολιτικές της «δεν βλάπτουν» τη βιοποικιλότητα. Η ΕΕ προωθεί επίσης τον ρόλο των μη κρατικών φορέων και των αυτόχθονων πληθυσμών σε αυτή τη διαδικασία, ο οποίος είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί, αφενός, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και, αφετέρου, ότι η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία ωφελεί και τις πλέον ευάλωτες ομάδες.

Τι σημαίνει η στρατηγική για:

 • τις γεωργικές εκτάσεις;

Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που δημοσιοποιείται ταυτόχρονα, περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την αναστροφή της μείωσης των εντόμων επικονιαστών (πώς εξαρτάται η ζωή μας από τις μέλισσες;). Η Επιτροπή προτείνει ότι το 10 % των γεωργικών εκτάσεων θα πρέπει να αποτελείται από «χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας», για παράδειγμα υπό τη μορφή φυτοφρακτών ή ζωνών λουλουδιών, και ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γεωργικού τομέα θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά έως το 2030. Η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου θα τελεί υπό διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή, εάν χρειαστεί, για τον μετριασμό των αδικαιολόγητων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των γεωργών. Έως το 2030 το ένα τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων θα πρέπει να τελούν υπό διαχείριση βιολογικής γεωργίας, ενώ ο κίνδυνος από τα φυτοφάρμακα και η χρήση τους θα πρέπει να μειωθούν κατά 50 %, όπως και η χρήση των πλέον επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

 • τα δάση;

Προβλέπεται σημαντική ώθηση για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών και των παλαιών δασών. Περιλαμβάνεται επίσης στόχος για την επίτευξη 3 δισεκατομμυρίων πρόσθετων δέντρων στην ΕΕ έως το 2030, δηλαδή διπλασιασμός της τρέχουσας τάσης. Στόχος είναι να αυξηθεί η επιφάνεια δενδροκάλυψης στην ΕΕ, η ανθεκτικότητα των δασών και ο ρόλος τους στην αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή μας σε αυτήν.

 • το έδαφος;

Η στρατηγική καθορίζει δέσμευση για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών, την επικαιροποίηση της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος της ΕΕ και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ και των διεθνών δεσμεύσεων για την ουδετερότητα ως προς την υποβάθμιση του εδάφους. Το σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή το 2021, θα αφορά ειδικότερα την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και την αποκατάσταση.

 • τα θαλάσσια οικοσυστήματα;

Η στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην αποκατάστασή τους σε «καλή περιβαλλοντική κατάσταση», μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης των προστατευόμενων περιοχών και της δημιουργίας αυστηρά προστατευόμενων περιοχών για την αποκατάσταση οικοτόπων και ιχθυαποθεμάτων. Υπογραμμίζει την ανάγκη για μια οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων στα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ή κάτω από αυτά (δηλαδή σε επίπεδο που θα επιτρέψει ένα υγιές μέλλον για τη βιομάζα του αποθέματος ιχθύων)· την εξάλειψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ή, τουλάχιστον, τη μείωσή τους σε μη επικίνδυνα επίπεδα, προκειμένου να προστατευθούν τα θαλάσσια θηλαστικά, οι χελώνες και τα πτηνά, ιδίως εκείνα που απειλούνται με εξαφάνιση ή βρίσκονται σε κακή κατάσταση· και την αντιμετώπιση πρακτικών που καταστρέφουν τον θαλάσσιο βυθό. (Ποσειδωνία: Τα λιβάδια της υποστηρίζουν μια ολόκληρη θαλάσσια βιοποικιλότητα)

 • τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων;

Η εφαρμογή και η επιβολή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα και τη φύση θα ενισχυθούν. Για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών θα αποκατασταθούν σε κατάσταση ελεύθερης ροής μέσω της άρσης των φραγμών και της αποκατάστασης των πλημμυροπεδιάδων.

 • τις πόλεις και την τοπική αυτοδιοίκηση;

Η προώθηση των υγιών οικοσυστημάτων, των πράσινων υποδομών και των λύσεων που βασίζονται στη φύση θα πρέπει να ενσωματώνεται συστηματικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και στον σχεδιασμό των κτιρίων, των δημόσιων χώρων και των υποδομών, σε συνεργασία με το Σύμφωνο των Δημάρχων για την ανάπτυξη κινήματος που στοχεύει σε δράσεις και στρατηγικές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο ενός νέου «συμφώνου οικολογικών πόλεων».

 • τη ρύπανση;

Η ρύπανση αποτελεί βασική αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας. Η στρατηγική ζητεί την εξάλειψη της ρύπανσης από τις ροές αζώτου και φωσφόρου από τα λιπάσματα έως το 2030. Η χρήση λιπασμάτων θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2030. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος το 2021, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών το 2022 και στρατηγική της ΕΕ για τις χημικές ουσίες για τη βιωσιμότητα. (Η Ε.Ε. θα μπορούσε να φορολογήσει τις εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως)

 • την εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών;

Στη στρατηγική διατυπώνεται δέσμευση για τον σημαντικό περιορισμό της εισαγωγής χωροκατακτητικών ξένων ειδών, με στόχο τη μείωση του αριθμού των ειδών του κόκκινου καταλόγου που απειλούνται από χωροκατακτητικά ξένα είδη κατά 50 %. Για να επιτευχθεί αυτό, προβλέπεται νέα ώθηση για την εφαρμογή του κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη, με επίκεντρο την πρόληψη των νέων εισαγωγών και τη διαχείριση των εγκαταστημένων χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Πηγή: ΑΜΠΕ

We ❤️ nature

Διάβασε ακόμη:

Ανταρκτική: Θερμοκρασία ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρονικά

Ο δρόμος για τη μέλισσα στην Ελλάδα ανοίγει την άνοιξη του 2021

Έλα και στην ομάδα μας Votanistas – Η Ομάδα μας για να μοιραζόμαστε τα μυστικά της φύσης και να κάνουμε παρεούλα

Κάνε like και στη σελίδα μας στο facebook Votanistas για να μη χάνεις τα καινούρια μας άρθρα