Πότε ένα αιθέριο έλαιο είναι καλό; Για να γίνει ποιοτική εκτίμηση αιθέριων ελαίων, θα πρέπει να υπάρχει ο συνδυασμός μερικών δεδομένων.

Η ιστορία των αιθέριων ελαίων είναι πραγματικά μεγάλη, καθώς οι άνθρωποι ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν από τότε που υπάρχει και ο ίδιος ο πολιτισμός

Οι τεχνικές είναι οι εξής:

 1. Αισθητήρια αποτίμηση

Είναι μία διαδικασία που γίνεται από ανθρώπους που έχουν αποκτήσει την ικανότητα της «έμπειρης μύτης», έπειτα από μακροχρόνια και συστηματική οσφρητική εκπαίδευση. Η στενή χάρτινη λουρίδα οσμών που έχει βουτηχτεί στο αιθέριο έλαιο, δίνει πληροφορίες σε μια έμπειρη μύτη για την ηλικία, την προέλευση, τα κύρια χαρακτηριστικά και την αυθεντικότητα του. Αυτός ο οσφρητικός έλεγχος γίνεται ανά διαστήματα ωρών, μέχρι και μετά από δεκαοκτώ ώρες τουλάχιστον.

Επιπλέον, γίνεται σύγκριση με ένα αυθεντικό δείγμα αποδεκτής ποιότητας. Βέβαια, για να αποφθεχθεί η υποκειμενική κρίση (μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο), ποιοτική εκτίμηση αιθέριων ελαίων γίνεται από ομάδα έμπειρων στελεχών στις βιομηχανίες αρωμάτων και η επιβεβαίωση και τεκμηρίωση από εργαστηριακές δοκιμασίες.

 1. Φυσικοί έλεγχοι

Οι φυσικοί έλεγχοι που γίνονται στα αιθέρια έλαια είναι:

 • Ο έλεγχος υγρασίας, κατά τον οποίο προσδιορίζεται η υγρασία που περιέχεται στο φυτικό υλικό. Η ξήρανση του γίνεται με την προσθήκη ή το φιλτράρισμα μέσω υλικών ξήρανσης.
 • Το ειδικό βάρος, το οποίο αποτελεί το βάρος ενός όγκου του ελαίου σε μια δεδομένη θερμοκρασία σε σύγκριση με το βάρος ίσου όγκου νερού στην ίδια θερμοκρασία. Ο προσδιορισμός γίνεται με πυκνόμετρο σε υδροστατικό ζυγό υπό κανονικές συνθήκες.
 • Η στροφική ικανότητα με τη χρήση πολωσιμέτρων.
 • Ο δείκτης διαθλάσεως με διαθλασίμετρα τύπου Abbe.
 • Το υπόλειμμα εξατμίσεως, το οποίο είναι το ποσοστό κατά βάρος του ελαίου που απομένει μετά την εξάτμιση, όταν προσδιορίζεται σε πυρίμαχο γυαλί.
 • Το σημείο πήξεως, το οποίο είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που παρατηρείται όταν στερεοποιείται ένα υπερψυγμένο αιθέριο έλαιο.
 • Η διαλυτότητα σε αραιωμένη αλκοόλη.
 1. Χημικοί έλεγχοι

Οι χημικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν προσδιορισμούς: αλδεϋδών, αριθμού οξέων, αριθμού εστέρων (για τον υπολογισμό εστέρων), αριθμού εστέρων μετά από εστεροποίηση (για τον υπολογισμό των ελευθέρων αλκοολών), περιεκτικότητας σε φαινόλες κλπ.

 1. Ενόργανες τεχνικές

Αυτές περιλαμβάνουν τις εξής τεχνικές:

 • Χρωματογραφικές τεχνικές
 1. Χρωματογραφία στήλης
 2. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
 3. Αέρια υγρή χρωματογραφία
 4. Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
 5. Υπερκρίσιμη υγρή χρωματογραφία
 • Φασματοσκοπικές τεχνικές
 1. Υπεριώδης φασματοσκοπία
 2. Υπέρυθρη φασματοσκοπία
 3. Φασματοσκοπία μάζας
 4. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
 • Συνδυασμένες τεχνικές
 1. Αέρια χρωματογραφία / φασματοσκοπία μάζας
 2. Υγρή χρωματογραφία / φασματοσκοπία μάζας
 3. Αέρια χρωματογραφία / φασματοφωτομετρία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier
 4. Αέρια χρωματογραφία / φασματοφωτομετρία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier / φασματοσκοπία μάζας
 5. Πολυδιάστατη αέρια χρωματογραφία
 6. Αέρια χρωματογραφία / ανιχνευτή ατομικής εκπομπής